Obaveštenja

Obaveštenje o izdatom Rešenju o izmeni i dopuni Rešenja o izdavanju dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada na KP 5760/2 KO Ćuprija van grada

Obaveštenje o donošenju Rešenja o izmeni i dopuni Rešenja o izdavanju dozvole za izmenu i dopunu dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada, operatera EKO SERVIS SISTEM, Drustvo za konsalting i druge delatnosti Ćuprija, Dr. Voje Subotića 30

Opštinska uprava Opštine Ćuprija, Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine, Odsek za urbanizam i zaštite životne sredine, na osnovu člana 69. stav 1, Zakona o upravljanju otpadom (“Službeni glasnikRepublikeSrbije“broj 36/2009,88/2010 ,14/1016, 95/2018 i dr.zakon) objavljuje

OBAVEŠTENJE
o izdatom Rešenju o izmeni i dopuni Rešenja o izdavanju dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada
na KP 5760/2 KO Ćuprija van grada

Operateru EKO SERVIS SISTEM, Društvo za konsalting i druge delatnosti Ćuprija, ul.Dr. Voje Subotića 30,
Izmena i dopuna postojeđe dozvile za skladištenje i tretman neopasnog otpada se odnosi na dodavanju tri nova indeksna broja: i od nove opreme za rad drobilicu za drobljenje otpadnog betona.kamena i stakla.

Uvid u izdato Rešenje može se izvršiti u roku od 7 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja u prostorijama Odeljenja za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine, ul. „13 oktobar“ br.7, u dvorištu Opštinske uprave Ćuprija od 11 do 14 časova.

Odsek za urbanizam i
zaštitu životne sredine
Ljiljana Bogosavljević dipl.biol.

Ponovni javni uvid urbanističkog plana – Nacrt Plana detaljne regulacije „Industrijski park Dobričevo“

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA ĆUPRIJA
OPŠTINSKA UPRAVA
ODELJENJE ZA URBANIZAM,
IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I
ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
Broj: 350-313/2019-05-1
Datum: 15.08.2019. god.

Republika Srbija, Opštinska uprava opštine Ćuprija – Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine, na osnovu čl. 50. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09-ispr., 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 50/13-odluka US, 98/13-odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 i 37/19-dr. zakon), čl. 55. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 32/2019) i zaključka Komisije za planove br. 06-139-5/2019-02 od 12.08.2019. godine, oglašava

JAVNI UVID

Obaveštavavaju se građani da će dana 16.08.2019. godine otpočeti ponovni javni uvid urbanističkog plana – Nacrt Plana detaljne regulacije „Industrijski park Dobričevo“, u trajanju od 15 dana od dana oglašavanja, zaključno sa 30.08.2019. godine.
Javna sednica Komisije za planove održaće se 02.09.2019. godine sa početkom u 12 časova u sali Opštinske uprave opštine Ćuprija.
Nacrt Plana detaljne regulacije „Industrijski park Dobričevo“, izradilo je Privredno društvo za prostorno planiranje „URBOPOLIS“ Beograd, PIB 106724864, matični broj 20667800, Šumatovačka br.8.
Uvid u urbanistički plan – Nacrt Plana detaljne regulacije „Industrijski park Dobričevo“, sva zainteresovana pravna i fizička lica mogu da obave u prostoriji sale Opštinske uprave opštine Ćuprija, gde je izložen urbanistički plan sa svom pratećom tehničkom dokumentacijom. Za sve dodatne informacije u vezi sa izloženim planom, a u toku trajanja ponovnog javnog uvida, zainteresovana pravna i fizička lica mogu se obratiti Odeljenju za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine. Svoje primedbe i sugestije zainteresovana lica treba da dostave u pisanom obliku Odeljenju za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine, a preko šaltera Uslužnog centra.
O izvršenom javnom uvidu Komisija za planove sačinjava izveštaj koji sadrži podatke o izvršenom javnom uvidu, sa svim primedbama i odlukama po svakoj primedbi.

NAČELNIK ODELJENJA
Zoran Grujić, dipl. inž. arh.

Nacrt Plana

Rani javni uvid

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA ĆUPRIJA
OPŠTINSKA UPRAVA
ODELJENJE ZA URBANIZAM,
IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I
ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
Broj: 350-415/2019-05-1
Datum: 14.08.2019. godine

Republika Srbija, Opštinska uprava opštine Ćuprija – Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine, u skladu sa čl. 45a. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09-ispr., 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 50/13-odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 i 37/19-dr. zakon) i čl. 37-43. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 32/19), oglašava

RANI JAVNI UVID

Obaveštavaju se građani da će dana 15.08.2019. godine otpočeti rani javni uvid elaborata Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora železničke pruge Beograd – Niš, u trajanju od 15 dana, zaključno sa 29.08.2019. godine, a po zahtevu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Sektor za prostorno planiranje i urbanizam broj 350-01-1052/19-11 od 02.08.2019. godine.
Elaborat za rani javni uvid Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora železničke pruge Beograd – Niš izradio je Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, Beograd i JP „Zavod za urbanizam Nišˮ.
Uvid u elaborat sva zainteresovana pravna i fizička lica mogu da obave u prostoriji sale Opštinske uprave opštine Ćuprija, gde je izložen sa svom pratećom tehničkom dokumentacijom. Za sve dodatne informacije u vezi sa izloženim elaboratom, a u toku trajanja ranog javnog uvida, zainteresovana lica mogu se obratiti Odeljenju za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine. Svoje primedbe i sugestije zainteresovana lica treba da dostave u pisanom obliku Odeljenju za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine, a preko šaltera Uslužnog centra.
Uvid u elaborat biće dostupan i na zvaničnoj internet stranici opštine Ćuprija.
Po završenom ranom javnom uvidu nosilac izrade planskog dokumenta priprema izveštaj o obavljenom ranom javnom uvidu, koji usvaja Komisija određena Zakonom.

NAČELNIK ODELJENJA
Zoran Grujić, dipl. građ. inž.

Elaborat

karta 2 – namena
karta 1 – saobraćaj

 

Poziv za javnu prezentaciju

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA ĆUPRIJA
OPŠTINSKA UPRAVA
ODELJENJE ZA URBANIZAM,
IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I
ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
Broj: 350-412/2019-05-1
Datum: 09.08.2019. godine

Republika Srbija, Opštinska uprava opštine Ćuprija – Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine, u skladu sa čl. 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09-ispr., 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 50/13-odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 i 37/19-dr. zakon) i čl. 91. i čl. 88. stav 2 Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 32/19), objavljuje

POZIV ZA JAVNU PREZENTACIJU

Obaveštavaju se građani da će dana 16.08.2019. godine otpočeti javna prezentacija Urbanističkog projekta razrade lokacije za potrebe prenamene postojećeg privrednog objekta (objekat br. 3) u proizvodni objekat, na k.p.br. 922/1 K.O. Ćuprija-grad, ul. Cara Lazara bb, u trajanju od sedam dana, zaključno sa 23.08.2019. godine, a po zahtevu Preduzeća „Fortis properties“ D.O.O. Ćuprija, PIB10375693, matični broj 06993435, ul. Cara Lazara bb, zaveden pod brojem 350-412/2019-05-1 od 09.08.2019. godine.
Urbanistički projekat br. teh. dokumentacije 1/19 od jula 2019. godine je izrađen od strane Arhitektonskog biroa „WEARE ARCHITECTURE“, PIB 111232623, matični broj 65275147, ul. Deligradska br. 1, a odgovorni urbanista je Nenad Ž. Aksentijević, dipl.inž.arh. sa licencom broj 200 1138 09.
Predmetna katastarska parcela broj 922/1 K.O. Ćuprija-grad nalazi se na prostoru koji je definisan Planom generalne regulacije gradskog naselja Ćuprija („Sl. glasnik opštine Ćuprija“, br. 2/12, 9/18 i 23/18-ispr.), Urbanistička celina 1. Zona naseljskog centra, prostorna celina 1.2 – širi centar, sa namenom površine proizvodnja, autobuska stanica, mešovita namena i putno zemljište.
Uvid u urbanistički projekat sva zainteresovana lica mogu da obave u prostoriji sale Opštinske uprave opštine Ćuprija, gde je izložen sa svom pratećom tehničkom dokumentacijom. Za sve dodatne informacije u vezi sa izloženim urbanističkim pojektom, a u toku trajanja javne prezentacije, zainteresovana lica mogu se obratiti Odeljenju za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine. Svoje primedbe i sugestije zainteresovana lica treba da dostave u pisanom obliku Odeljenju za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine, a preko šaltera Uslužnog centra.
Javna prezentacija urbanističkog projekta biće dostupna i na zvaničnoj internet stranici opštine Ćuprija.
Po isteku roka za javnu prezentaciju, ovo Odeljenje će u roku od tri dana dostaviti urbanistički projekat sa svim primedbama i sugestijama Komisiji za planove. Komisija za planove dužna je da, u roku od osam dana od dana prijema, razmotri sve primedbe i sugestije sa javne prezentacije, izvrši stručnu kontrolu i utvrdi da li je urbanistički projekat u suprotnosti sa planom šireg područja, o čemu sačinjava pismeni izveštaj sa predlogom o prihvatanju ili odbijanju urbanističkog projekta.
NAČELNIK ODELJENJA
Zoran Grujić, dipl. građ. inž.

Urbanistički projekat

Uvid u Nacrt Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Ćuprija za 2019.godinu

Obaveštavaju se građani opštine Ćuprija da se uvid  u Nacrt Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Ćuprija za 2019.godinu može izvršiti u periodu od petka, 09.08.2019.godine od 15 časova do utorka 13.08.2019.godine u 9 časova na zvaničnom sajtu opštine Ćuprija.

Primedbe i sugestije na Nacrt Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Ćuprija za 2019.godinu mogu se uputiti na adresu ul.13.oktobar 7, Ćuprija, Odeljenju za finansije.

Nacrt izmene Odluke o budžetu
Lista ciljeva i indikatora
Obrazloženje

Javna prezentacija

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINSKA UPRAVA
OPŠTINE ĆUPRIJA
ODELJENJE ZA URBANIZAM,
IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I
ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
BROJ: 350-402/2019-05-1
DATUM: 05.08.2019.god.

Republika Srbija, Opštinska uprava opštine Ćuprija – Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine, u skladu sa čl. 63. stav 3. Zakona o planiranju i izgradnji izgradnji („Sl. glasnik Republike Srbije“ br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 i 37/19 dr.zakon) i čl.91 i čl.88.stav 2. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranje („Sl. glasnik RS“, br.32/2019), objavljuje:

JAVNA PREZENTACIJA

Obaveštavavaju se građani da će dana 10.08.2019.g. otpočeti javna prezentacija urbanističkog projekta za prenamenu, rekonstrukciju i dogradnju postojećeg stambenog objekta u objekat za javnu namenu, dom za brigu o starim licima, spratnosti Po+Pr+1, na katastarskim parcelama broj: 2612, 2614 i 2615/1, sve u KO Mijatovac, u trajanju od sedam dana, zaključno sa 17.08.2019.god, a po zahtevu br.350-402/2019-05-1 od 02.08.2019.god. Đorđević Tatjane iz Ćuprije
Urbanistički projekat br.teh.dok. 50/2019 od 13.06.2019.god., je izrađen od strane Arhitektonskog biro “DS design“,Ćuprija, ul. M.Novakovića, TC „Sunce“, I sprat, lokal br.17, PIB 103494310, a odgovorni projektant je Dragana D. Ristić, dipl.inž.arh. sa licencom broj 200 1024 08.
Predmetne k.p.broj 2612, k.p.br.2613, k.p.br.2614 i k.p.br.2615/1, sve u KO Mijatovac, nalazi se na prostoru koji je definisan Prostornim planom opštine Ćuprija („Sl. glasnik opštine Ćuprija“ br. 13/11) i Planom generalne regulacije za naselje Mijatovac („Sl. glasnik opštine Ćuprija“, br. 34/14) u građevinskom području naselja, ZONA II1 – RURALNO STANOVANJE.
Uvid u urbanistički projekat sva zainteresovana lica mogu da obave u prostoriji sale Opštinske uprave opštine Ćuprija, gde je izložen sa svom pratećom tehničkom dokumentacijom. Za sve dodatne informacije u vezi sa izloženim urbanističkim pojektom, a u toku trajanja javne prezentacije, zainteresovana lica mogu se obratiti Odeljenju za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine. Svoje primedbe i sugestije zainteresovana lica treba da dostave u pisanom obliku Odeljenju za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine, a preko šaltera uslužnog centra.
Javna prezentacija urbanističkog projekta biće dostupna i na zvaničnoj internet stranici opštine Ćuprija.
Po isteku roka za javnu prezentaciju, ovo odeljenje će u roku od tri dana dostaviti urbanistički projekat sa svim primedbama i sugestijama Komisiji za planove. Komisija za planove dužna je da, u roku od osam dana od dana prijema, razmotri sve primedbe i sugestije sa javne prezentacije, izvrši stručnu kontrolu i utvrdi da li je urbanistički projekat u suprotnosti sa planom šireg područja, o čemu sačinjava pismeni izveštaj sa predlogom o prihvatanju ili odbijanju urbanističkog projekta.

URBANISTA
Vesna Delić, dipl.pr.planer
NAČELNIK ODELJENJA
Valentina Tomić, dipl.inž.arh.

urbanistički projekat

Poziv za javnu prezentaciju

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA ĆUPRIJA
OPŠTINSKA UPRAVA
ODELJENJE ZA URBANIZAM,
IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I
ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
Broj: 350-388/2019-05-1
Datum: 01.08.2019. godine

Republika Srbija, Opštinska uprava opštine Ćuprija – Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine, u skladu sa čl. 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09-ispr., 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 50/13-odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 i 37/19-dr. zakon) i čl. 91. i čl. 88. stav 2 Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 32/19), objavljuje

POZIV ZA JAVNU PREZENTACIJU

Obaveštavaju se građani da će dana 08.08.2019. godine otpočeti javna prezentacija Urbanističkog projekta za izgradnju stambeno-poslovne zgrade, spratnosti Po+Pr+5+Ps, na k.p.br. 2939/1, 2940/1, 2941/1 i 2942/1 sve u K.O. Ćuprija-grad, ul. Kneza Miloša, u trajanju od sedam dana, zaključno sa 15.08.2019. godine, a po zahtevu Preduzeća „Đorović“ D.O.O. Ćuprija, matični broj 06981615, ul. Kneza Miloša br. 23, zaveden pod brojem 350-388/2019-05-1 od 29.07.2019. godine.
Urbanistički projekat br. teh. dokumentacije 45/2019 od 13.06.2019. godine je izrađen od strane Arhitektonskog biroa za projektovanje, izvođenje i nadzor „DS design“, PIB 103494310, matični broj 56235051, ul. Miodraga Novakovića br. 1/10, Tržni centar „Sunce“, prvi sprat-lokal br.17, a odgovorni urbanista je Dragana D. Ristić, dipl.inž.arh. sa licencom broj 200 1024 08.
Predmetne katastarske parcele broj 2939/1, 2940/1, 2941/1 i 2942/1 sve u K.O. Ćuprija-grad nalaze se na prostoru koji je definisan Planom generalne regulacije gradskog naselja Ćuprija („Sl. glasnik opštine Ćuprija“, br. 2/12, 9/18 i 23/18-ispr.), Urbanistička celina 1. Zona naseljskog centra, prostorna celina 1.1 – uži centar, sa namenom površine stanovanje visoke gustine A2.
Uvid u urbanistički projekat sva zainteresovana lica mogu da obave u prostoriji sale Opštinske uprave opštine Ćuprija, gde je izložen sa svom pratećom tehničkom dokumentacijom. Za sve dodatne informacije u vezi sa izloženim urbanističkim pojektom, a u toku trajanja javne prezentacije, zainteresovana lica mogu se obratiti Odeljenju za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine. Svoje primedbe i sugestije zainteresovana lica treba da dostave u pisanom obliku Odeljenju za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine, a preko šaltera Uslužnog centra.
Javna prezentacija urbanističkog projekta biće dostupna i na zvaničnoj internet stranici opštine Ćuprija.
Po isteku roka za javnu prezentaciju, ovo Odeljenje će u roku od tri dana dostaviti urbanistički projekat sa svim primedbama i sugestijama Komisiji za planove. Komisija za planove dužna je da, u roku od osam dana od dana prijema, razmotri sve primedbe i sugestije sa javne prezentacije, izvrši stručnu kontrolu i utvrdi da li je urbanistički projekat u suprotnosti sa planom šireg područja, o čemu sačinjava pismeni izveštaj sa predlogom o prihvatanju ili odbijanju urbanističkog projekta.

NAČELNIK ODELJENJA
Valentina Tomić, dipl.inž.arh.

Javna prezentacija urbanističkog projekta

Javni uvid urbanističkog plana – Nacrt Plana detaljne regulacije „Put Senje – Ivankovac“

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINSKA UPRAVA
OPŠTINE ĆUPRIJA
ODELJENJE ZA URBANIZAM,
IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I
ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
Broj: 350-353/2019-05-1
Datum: 19.07.2019. godine

Republika Srbija, Opštinska uprava opštine Ćuprija – Odeljenje za urbanizam, imovinsko – pravne poslove i zaštitu životne sredine, u skladu sa čl. 50. stav 1. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09-ispr., 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 50/13-odluka US, 98/13-odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 i 37/19-dr. zakon) i čl. 55. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sl. glasnik RS“, br. 32/2019), oglašava

J A V N I U V I D

Obaveštavaju se građani da će dana 22.07.2019. godine otpočeti javni uvid urbanističkog plana – Nacrt Plana detaljne regulacije „Put Senje – Ivankovac“, u trajanju od 30 dana, zaključno sa 20.08.2019. godine.
Javna sednica Komisije za planove održaće se 23.08.2019. godine sa početkom u 12 časova u sali Opštinske uprave opštine Ćuprija.
Nacrt Plana detaljne regulacije „Put Senje – Ivankovac“, izradilo je Društvo sa ograničenom odgovornošću za planiranje, projektovanje, automatsku obradu podataka i inženjering „INFOPLAN“ Aranđelovac, PIB 100998014, matični broj 07333820, Ulica Ratnih vojnih invalida bb.
Uvid u urbanistički plan – Nacrt Plana detaljne regulacije „Put Senje – Ivankovac“, zainteresovana lica mogu da obave u prostoriji sale Opštinske uprave opštine Ćuprija, gde je izložen urbanistički plan sa svom pratećom tehničkom dokumentacijom. Za sve dodatne informacije u vezi sa izloženim planom, a u toku trajanja javnog uvida, zainteresovana lica mogu se obratiti Odeljenju za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine. Svoje primedbe i sugestije sva zainteresovana pravna i fizička lica treba da dostave u pisanom obliku Odeljenju za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine, a preko šaltera Uslužnog centra.
Urbanistički plan – Nacrt Plana detaljne regulacije „Put Senje – Ivankovac“ biće dostupan i na zvaničnoj internet stranici opštine Ćuprija.
O izvršenom javnom uvidu Komisija za planove sačinjava izveštaj koji sadrži podatke o izvršenom javnom uvidu, sa svim primedbama i odlukama po svakoj primedbi.
Izveštaj napred naveden se dostavlja nosiocu izrade planskog dokumenta koji je dužan da u roku od 30 dana od dana dostavljanja izveštaja postupi po odlukama.

NAČELNIK ODELJENJA
Valentina Tomić, dipl.inž.arh.

Nacrt PDR Senje-Ivankovac

Obaveštenje o suzbijanju odraslih formi komaraca iz aviona i uređajima sa zemlje na teritoriji opštine Ćuprija

Obaveštavamo građane Ćuprije da će dana 22.07.2019 godine (ponedeljak), ako se steknu neophodni meteo uslovi, preduzeće Eko-Dez iz Beograda sprovesti akciju suzbijanja odraslih formi komaraca uređajima sa zemlje i tretmanom iz vazduha na teritoriji opštine Ćuprija.
Akcija suzbijanja odraslih formi komaraca uređajima sa zemlje i iz vazduha obaviće se u periodu od 18 do 22 časova. Tretman suzbijanja komaraca uređajima sa zemlje će se vršiti preparatom AQVA K-OTHRINE 20 EW i preparatom KONDOR ULV iz vazduha.
Suzbijanje odraslih formi komaraca sa zemlje odradiće se na teritoriji celog grada i nekoliko okolnih sela (Ostrikovac, Jovac, Supska, Krušar, Vlaška, Mijatovac i Senje).
Punjenje vazduhoplova će se vršiti oko 17 časova, na aerodromu u Smederevu.

Javna prezentacija

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINSKA UPRAVA
OPŠTINE ĆUPRIJA
ODELJENJE ZA URBANIZAM,
IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I
ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
BROJ: 350-366/2019-05-1
DATUM: 09.07.2019.god.

Republika Srbija, Opštinska uprava opštine Ćuprija – Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine, u skladu sa čl. 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji izgradnji („Sl. glasnik Republike Srbije“ br. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 i 37/19 dr.zakon) i čl.88.stav 2. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranje („Sl. glasnik RS“, br.32/2019), objavljuje:

JAVNA PREZENTACIJA

Obaveštavavaju se građani da će dana 18.07.2019.g. otpočeti javna prezentacija urbanističkog projekta za izgradnju višeporodične stambene zgrade, spratnosti Su+Pr+2,na katastarskoj parceli broj 1958/1 u KO Ćuprija-grad, ul.Dositeja Obradovića, trajanju od sedam dana, a po zahtevu „JMZ JOVANOVIĆ DOO Ćuprija“, PIB 110791675, Kneza Miloša 23/33, Ćuprija br.350-366/2019-05-1 od 05.07.2019.god.
Predmet urbanističkog projekta je urbanističko-arhitektonska razrada lokacije, kojim će se bliže definisati uslovi za izgradnju višeporodične stambene zgrade, spratnosti Su+Pr+2, na katastarskoj parceli broj 1958/1 u KO Ćuprija-grad, ul.Dositeja Obradovića.
Urbanistički projekat br.teh.dok. 43/2019 od 13.06.2019.god., je izrađen od strane Arhitektonskog biro “DS design“,Ćuprija, ul. M.Novakovića, TC „Sunce“, I sprat, lokal br.17, PIB 103494310, a odgovorni projektant je Dragana D. Ristić, dipl.inž.arh. sa licencom broj 200 1024 08.
Predmetna k.p.broj 1958/1 u K.O. Ćuprija-grad, nalazi se na prostoru koji je definisan Planom generalne regulacije gradskog naselja Ćuprija („Sl. glasnik opštine Ćuprija“, br. 2/12, 9/18 i rešenje ispravka br.23/18), Urbanistička celina 1. Zona naseljskog centra 1.2- prostorna celina, širi centar, sa namenom srednja gustina porodičnog stanovanja B1.
Uvid u urbanistički projekat sva zainteresovana lica mogu da obave u prostoriji sale Opštinske uprave opštine Ćuprija, gde je izložen sa svom pratećom tehničkom dokumentacijom . Za sve dodatne informacije u vezi sa izloženim urbanističkim pojektom, a u toku trajanja javne prezentacije, zainteresovana lica mogu se obratiti Odeljenju za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine. Svoje primedbe i sugestije zainteresovana lica treba da dostave u pisanom obliku Odeljenju za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine, a preko šaltera uslužnog centra.
Javna prezentacija urbanističkog projekta biće dostupna i na zvaničnoj internet stranici opštine Ćuprija.
Po isteku roka za javnu prezentaciju, ovo odeljenje će u roku od tri dana dostaviti urbanistički projekat sa svim primedbama i sugestijama Komisiji za planove. Komisija za planove dužna je da, u roku od osam dana od dana prijema, razmotri sve primedbe i sugestije sa javne prezentacije, izvrši stručnu kontrolu i utvrdi da li je urbanistički projekat u suprotnosti sa planom šireg područja, o čemu sačinjava pismeni izveštaj sa predlogom o prihvatanju ili odbijanju urbanističkog projekta.