Јавне набавке 2019.година

Jавнa набавкa мале вредности услуге стручног надзора над реконструкцијом домова културе у Супској и Влашкој

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
13 ОКТОБАР БР. 7
Број: 404-5-25/2019-04
Дана: 28.11.2019 године

На основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) општина Ћуприја објављује:
I. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку јавне набавке мале вредности услуге стручног надзора над реконструкцијом домова културе у Супској и Влашкој ЈН.БР 404-5-25/2019-04.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Jавнa набавкa мале вредности услуге стручног надзора над инвестиционом одржавању објекта у својини општине Ћуприја обликоване по партијама:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
13 ОКТОБАР БР. 7
Број: 404-5-24/2019-04
Дана: 26.11.2019 године

На основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) општина Ћуприја објављује:
I. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку јавне набавке мале вредности услуге стручног надзора над инвестиционом одржавању објекта у својини општине Ћуприја обликоване по партијама: Партија 1- Прикључење производног погона на к.п нр. 4940 КО Ћуприја град Партија 2 – Реконструкција водоводне мреже на објекту кп.бр. 4940 КО Ћуприја

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговорa
Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности услуге стручног надзора над реконструкцијом фасаде и енергетске санације објекта ШОМО “ Душан Сковаран“

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
13 ОКТОБАР БР. 7
Број: 404-5-23/2019-04
Дана: 25.11.2019 године

На основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) општина Ћуприја објављује:
I. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку јавне набавке мале вредности услуге стручног надзора над реконструкцијом фасаде и енергетске санације објекта ШОМО “ Душан Сковаран“ ЈН.БР 404-5-23/2019-04.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности инвестиционо одржавање објекта у својини општине Ћуприја обликоване по партијама

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
13. ОКТОБАР БР. 7
Број: 404-5-22/2019-04
Дана: 20.11.2019. године

На основу члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), Општинска управа општине Ћуприја, објављује:
I. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку јавне набавке мале вредности инвестиционо одржавање објекта у својини општине Ћуприја обликоване по партијама ЈН бр. 404-5-22/2019-04.
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора П1
Одлука о додели уговора П2
Обавештење о закљученом уговору -П2
Обавештење о закљученом уговору -П1

 

Јавна набавка услуга израде водотока другог реда Луди поток наручилац општина Ћуприја

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
13 ОКТОБАР БР. 7
Број: 404- 8-10/2019-04
Дана: 18.11.2019. године

На основу члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) општина Ћуприја објављује:
I. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У отвореном поступку јавне набавке услуга израде водотока другог реда Луди поток наручилац општина Ћуприја.

Позив за подношење понуда
Конкурсна докуметнација
Одговори на питања
Обавештење о продужетку рока
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужетку рока
Измена конкурсне докуметнације

Јавна набавка услуга израде пројеката примењених хидро геолошких истраживања у Сењу

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
13 ОКТОБАР БР. 7
Број: 404-5-21/2019-04
Дана: 14.11.2019. године

На основу члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) општина Ћуприја објављује:
I. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У отвореном поступку јавне набавке услуга израде пројеката примењених хидро геолошких истраживања у Сењу ЈН.БР. 404-5-21/2019-04.

Позив за подношење понуда
Kонкурсна документација
Одговор на питање 1
Измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка услуге пројекат реконструкције фекалне канализације у Мутаповој и Димитрија Туцовића

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
13 ОКТОБАР БР. 7
Број: 404-8-9/2019-04
Дана: 07.11.2019. године

На основу члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) општина Ћуприја објављује:
I. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У отвореном поступку јавне је услуга пројекат реконструкције фекалне канализације у Мутаповој и Димитрија Туцовића ЈН бр. 404-8-9/2019-04 наручилац општина Ћуприја, ул.13 Октобра бр. 7, ПИБ: 101375417, позива све заинтересоване понуђаче да поднесу своју писмену понуду у складу са конкурсном документацијом.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужетку рока
Одлука о додели уговора

Јавна набавка радова на реконструкцији дома културе Супској и Влашкој

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
13 ОКТОБАР БР. 7
Број: 404-9-5/2019-04
Дана: 06.11.2019. године

На основу члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) општина Ћуприја објављује:
I. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У отвореном поступку јавне набавке радова на реконструкцији дома културе Супској и Влашкој ЈН.БР. 404-9-5/2019-04.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одговор на питања 1
Измена конкурсне документације
Одговор на питања 2
Одговори на питања 3
Одговор на питања 4
Одговор на питања 5
Обавештење о продужетку рока
Измена конкурсне документације 2
Одговор на питања 6
Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности услуге стручног надзора на уређење пешачке стазе обликоване по партијама: Партија 1- уређење пешачке зоне – бехатон

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
13 ОКТОБАР БР. 7
Број: 404-5-20/2019-04
Дана: 05.11.2019 године

На основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) општина Ћуприја објављује:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку јавне набавке мале вредности услуге стручног надзора на уређење пешачке стазе обликоване по партијама: Партија 1- уређење пешачке зоне – бехатон ЈН.БР 404-5-20/2019-04.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о измени уговора

Јавна набавка радова на реконструкцији фасаде и енергетска санација објекта Шомо Душан Сковран Ћуприја

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
13 ОКТОБАР БР. 7
Број: 404-9-6/2019-04
Дана: 01.11.2019. године

На основу члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) општина Ћуприја објављује:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У отвореном поступку јавне набавке радова на реконструкцији фасаде и енергетска санација објекта Шомо Душан Сковран Ћуприја ЈН.БР. 404-9-11/2019-04.

Позив за подношење понуда
Конурсна документација
Одговор на питања
Одговор на питања
Одлука о додели уговора