Javne nabavke 2019.godina

Javna nabavka male vrednosti usluge stručnog nadzora nad rekonstrukcijom domova kulture u Supskoj i Vlaškoj

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA ĆUPRIJA
OPŠTINSKA UPRAVA
13 OKTOBAR BR. 7
Broj: 404-5-25/2019-04
Dana: 28.11.2019 godine

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u daljem tekstu: Zakon) opština Ćuprija objavljuje:
I. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
U postupku javne nabavke male vrednosti usluge stručnog nadzora nad rekonstrukcijom domova kulture u Supskoj i Vlaškoj JN.BR 404-5-25/2019-04.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti usluge stručnog nadzora nad investicionom održavanju objekta u svojini opštine Ćuprija oblikovane po partijama:

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA ĆUPRIJA
OPŠTINSKA UPRAVA
13 OKTOBAR BR. 7
Broj: 404-5-24/2019-04
Dana: 26.11.2019 godine

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u daljem tekstu: Zakon) opština Ćuprija objavljuje:
I. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
U postupku javne nabavke male vrednosti usluge stručnog nadzora nad investicionom održavanju objekta u svojini opštine Ćuprija oblikovane po partijama: Partija 1- Priključenje proizvodnog pogona na k.p nr. 4940 KO Ćuprija grad Partija 2 – Rekonstrukcija vodovodne mreže na objektu kp.br. 4940 KO Ćuprija

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti usluge stručnog nadzora nad rekonstrukcijom fasade i energetske sanacije objekta ŠOMO “ Dušan Skovaran“

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA ĆUPRIJA
OPŠTINSKA UPRAVA
13 OKTOBAR BR. 7
Broj: 404-5-23/2019-04
Dana: 25.11.2019 godine

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u daljem tekstu: Zakon) opština Ćuprija objavljuje:
I. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
U postupku javne nabavke male vrednosti usluge stručnog nadzora nad rekonstrukcijom fasade i energetske sanacije objekta ŠOMO “ Dušan Skovaran“ JN.BR 404-5-23/2019-04.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti investiciono održavanje objekta u svojini opštine Ćuprija oblikovane po partijama

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA ĆUPRIJA
OPŠTINSKA UPRAVA
13. OKTOBAR BR. 7
Broj: 404-5-22/2019-04
Dana: 20.11.2019. godine

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15 u daljem tekstu: Zakon), Opštinska uprava opštine Ćuprija, objavljuje:
I. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
U postupku javne nabavke male vrednosti investiciono održavanje objekta u svojini opštine Ćuprija oblikovane po partijama JN br. 404-5-22/2019-04.
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora P1
Odluka o dodeli ugovora P2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru -P2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru -P1

 

Javna nabavka usluga izrade vodotoka drugog reda Ludi potok naručilac opština Ćuprija

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA ĆUPRIJA
OPŠTINSKA UPRAVA
13 OKTOBAR BR. 7
Broj: 404- 8-10/2019-04
Dana: 18.11.2019. godine

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u daljem tekstu: Zakon) opština Ćuprija objavljuje:
I. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
U otvorenom postupku javne nabavke usluga izrade vodotoka drugog reda Ludi potok naručilac opština Ćuprija.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumetnacija
Odgovori na pitanja
Obaveštenje o produžetku roka
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produžetku roka
Izmena konkursne dokumetnacije

Javna nabavka usluga izrade projekata primenjenih hidro geoloških istraživanja u Senju

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA ĆUPRIJA
OPŠTINSKA UPRAVA
13 OKTOBAR BR. 7
Broj: 404-5-21/2019-04
Dana: 14.11.2019. godine

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u daljem tekstu: Zakon) opština Ćuprija objavljuje:
I. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
U otvorenom postupku javne nabavke usluga izrade projekata primenjenih hidro geoloških istraživanja u Senju JN.BR. 404-5-21/2019-04.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odgovor na pitanje 1
Izmena konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka usluge projekat rekonstrukcije fekalne kanalizacije u Mutapovoj i Dimitrija Tucovića

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA ĆUPRIJA
OPŠTINSKA UPRAVA
13 OKTOBAR BR. 7
Broj: 404-8-9/2019-04
Dana: 07.11.2019. godine

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u daljem tekstu: Zakon) opština Ćuprija objavljuje:
I. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
U otvorenom postupku javne je usluga projekat rekonstrukcije fekalne kanalizacije u Mutapovoj i Dimitrija Tucovića JN br. 404-8-9/2019-04 naručilac opština Ćuprija, ul.13 Oktobra br. 7, PIB: 101375417, poziva sve zainteresovane ponuđače da podnesu svoju pismenu ponudu u skladu sa konkursnom dokumentacijom.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produžetku roka
Odluka o dodeli ugovora

Javna nabavka radova na rekonstrukciji doma kulture Supskoj i Vlaškoj

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA ĆUPRIJA
OPŠTINSKA UPRAVA
13 OKTOBAR BR. 7
Broj: 404-9-5/2019-04
Dana: 06.11.2019. godine

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u daljem tekstu: Zakon) opština Ćuprija objavljuje:
I. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
U otvorenom postupku javne nabavke radova na rekonstrukciji doma kulture Supskoj i Vlaškoj JN.BR. 404-9-5/2019-04.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odgovor na pitanja 1
Izmena konkursne dokumentacije
Odgovor na pitanja 2
Odgovori na pitanja 3
Odgovor na pitanja 4
Odgovor na pitanja 5
Obaveštenje o produžetku roka
Izmena konkursne dokumentacije 2
Odgovor na pitanja 6
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti usluge stručnog nadzora na uređenje pešačke staze oblikovane po partijama: Partija 1- uređenje pešačke zone – behaton

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA ĆUPRIJA
OPŠTINSKA UPRAVA
13 OKTOBAR BR. 7
Broj: 404-5-20/2019-04
Dana: 05.11.2019 godine

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u daljem tekstu: Zakon) opština Ćuprija objavljuje:
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
U postupku javne nabavke male vrednosti usluge stručnog nadzora na uređenje pešačke staze oblikovane po partijama: Partija 1- uređenje pešačke zone – behaton JN.BR 404-5-20/2019-04.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru
Odluka o izmeni ugovora

Javna nabavka radova na rekonstrukciji fasade i energetska sanacija objekta Šomo Dušan Skovran Ćuprija

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA ĆUPRIJA
OPŠTINSKA UPRAVA
13 OKTOBAR BR. 7
Broj: 404-9-6/2019-04
Dana: 01.11.2019. godine

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u daljem tekstu: Zakon) opština Ćuprija objavljuje:
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
U otvorenom postupku javne nabavke radova na rekonstrukciji fasade i energetska sanacija objekta Šomo Dušan Skovran Ćuprija JN.BR. 404-9-11/2019-04.

Poziv za podnošenje ponuda
Konursna dokumentacija
Odgovor na pitanja
Odgovor na pitanja
Odluka o dodeli ugovora