Јавне набавке

Јавне набавка услуга текуће и инвестиционо одржавање зграде у својини општине Ћуприја

На основу члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) општина Ћуприја објављује:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У отвореном поступку јавне набавке услуга текуће и инвестиционо одржавање зграде у својини општине Ћуприја.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка

Jавнa набавкa мале вредности набавка ЛЕД билборда.

На основу члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), Општинска управа општине Ћуприја, објављује:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку јавне набавке мале вредности набавка ЛЕД билборда.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одговор на питања 1
Одговори на питања 2
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужетку рока

Јавна набавка услуга израде техничке документације Трг Стефана Првовенчаног у пешачкој зони

На основу члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) општина Ћуприја објављује:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У отвореном поступку јавне ЈН бр. 404-8-5/2019-04 наручилац општина Ћуприја, ул.13 Октобра бр. 7, ПИБ: 101375417, позива све заинтересоване понуђаче да поднесу своју писмену понуду у складу са конкурсном документацијом за јавну набавку услуга израде техничке документације Трг Стефана Првовенчаног у пешачкој зони.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одговори на питања 1
Одлука о додели уговора

Jавнa набавкa мале вредности услуга стручног надзора над осветљењем моста на Морави

На основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) општина Ћуприја објављује:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку јавне набавке мале вредности услуга стручног надзора над осветљењем моста на Морави.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка услуга израде техничке документације за реконструкцију зграде 22. децембра

На основу члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) општина Ћуприја објављује:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У отвореном поступку јавне ЈН бр. 404-8-4/2019-04 наручилац општина Ћуприја, ул.13 Октобра бр. 7, ПИБ: 101375417, позива све заинтересоване понуђаче да поднесу своју писмену понуду у складу са конкурсном документацијом за јавну набавку услуга израде техничке документације за реконструкцију зграде 22. децембра.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности услуге мобилне и фиксне телефоније обликоване по партијама

На основу члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), Општинска управа општине Ћуприја, објављује:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку јавне набавке мале вредности услуге мобилне и фиксне телефоније обликоване по партијама: Партија 1 Услуга мобилне телефоније и Партија 2 Услуга фиксне телефоније.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

Преговарачки поступак без објављивања јавног позива за подношење понуда за услуге одржавања рачунарског програма – Информациони систем локалне пореске администрације

Врста предмета: Услуге
Врста поступка: Преговарачки поступак без објављивања јавног позива за подношење понуда
Предмет јавне набавке: Услуге одржавања рачунарског програма – Информациони систем локалне пореске администрације
Назив и ознака из општег речника набавке: 72267000 – услуге одржавања и поправке софтвера

Обавештење о покретању преговарачког поступка
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка осветљење моста на Морави

На основу члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) општина Ћуприја објављује:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У отвореном поступку јавне набавке осветљење моста на Морави ЈН бр. 404-8-3/2019-04.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

Јавна набавка мале вредности услуга стручног надзора над енергетском санацијом зграде Гимназије

На основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) општина Ћуприја објављује:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку јавне набавке мале вредности услуга стручног надзора над енергетском санацијом зграде Гимназије ЈН.БР 404-5-4/2019-04.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о продужетку рока
Измена конкурсне документације
Одговор на питање 1
Одлука о додели уговора

 

Јавна набавка мале вредности добра – набавка горива: Партија 1 Гориво БМБ 95 октана и Партија 2 Течан нафтни гас

На основу члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), Општинска управа општине Ћуприја, објављује:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку јавне набавке мале вредности добра – набавка горива: Партија 1 Гориво БМБ 95 октана и Партија 2 Течан нафтни гас бр. 404-4-6/2019-04.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одговор на питање 1
Одговор на питање 2
Одлука о додели уговора – Партија 1
Одлука о додели уговора – Партија 2
Обавештење о закљученом уговору – партија 2