Јавне набавке

Јавна набавка услуга израде генералног пројекта прикупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода са студијом оправданости

На основу члана 60. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) општина Ћуприја објављује:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У отвореном поступку јавне набавке услуга израде генералног пројекта прикупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода са студијом оправданости ЈН.бр. 404-5-13/2019-04.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одговори на питања 1
Одлука о додели уговора

Jавнa набавкa мале вредности услуга стручног надзора над радовима на изградњи постамента за бронзану скулптуру Цара Лазара

На основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) општина Ћуприја објављује:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку јавне набавке мале вредности услуга стручног надзора над радовима на изградњи постамента за бронзану скулптуру Цара Лазара ЈН.БР 404-5-12/2019-04.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одговор на питање 1
Обавештењ о продужетку рока
Измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Jавнa набавкa мале вредности услуга стручног надзора над радовима на измештању далековода у Индустријској зони

На основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) општина Ћуприја објављује:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку јавне набавке мале вредности услуга стручног надзора над радовима на измештању далековода у Индустријској зони ЈН.БР 404-5-11/2019-04.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Одговор на питање 1
Обавештење о закљученом уговору

 

Јавне набавке мале вредности услуга измене и допуне Плана генералне регулације (ПГР-а)Ћуприја

На основу члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) општина Ћуприја објављује:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку јавне набавке мале вредности услуга измене и допуне Плана генералне регулације (ПГР-а)Ћуприја бр. 404-5-9/2019-04.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом угвоору

Јавна набавка радова – измештање далековода у индустријској зони

На основу члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) општина Ћуприја објављује:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У отвореном поступку јавне набавке радова – измештање далековода у индустријској зони ЈН.БР. 404-9-3/2019-04.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одговор на питања 1
Обавештење о продужетку рока
Измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора

Преговарачки поступак без објављивања јавног позива за подношење понуда – Набавка бронзане скулптуре спомен обележија Кнезу Лазару

На основу чл. 36. ст. 1. тач. 2) и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 5. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Мишљења Управе за јавне набавке број 404-02-706/19 од 11.03.2019. године, Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-11-2/2019-04-1 од 22.05.2019. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 404-11-2/2019-04-2 од 22.05.2019. године, припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку бронзане скулптуре спомен обележија Кнезу Лазару ЈН бр. 404-11-2/2019-04.

Обавештење о покретању поступка
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности пројекат примењених хидрогеолошких истраживања ЈН.БР 404-5-8/2019-04

На основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) општина Ћуприја објављује:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку јавне набавке мале вредности пројекат примењених хидрогеолошких истраживања ЈН.БР 404-5-8/2019-04.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности добра – набавка грађевинског материјала ЈН бр. 404-4-8/2019-04

На основу члана 60. став 1. тачка 2). Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) општина Ћуприја објављује:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку јавне набавке мале вредности добра – набавка грађевинског материјала ЈН бр. 404-4-8/2019-04.
Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка- радови на изградњи постамента за бронзану скулптуру Цара Лазара ЈН.БР. 404-9-2/2019-04.

На основу члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) општина Ћуприја објављује:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У отвореном поступку јавне набавке радови на изградњи постамента за бронзану скулптуру Цара Лазара ЈН.БР. 404-9-2/2019-04.

ПОзив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одговори на питања 1
Одговори на питања 2
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Jавнa набавкa мале вредности услуге – пружање услуге личног пратиоца детета

На основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) општина Ћуприја објављује:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку јавне набавке мале вредности услуге – пружање услуге личног пратиоца детета ЈН бр. 404-5-6/2019-04.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одговори на питања 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору