Јавне набавке

Јавне набавке 2021.

Позив за подношење понуда у поступку набавке цвећа

Позив за подношење понуда у поступку набавке дрвећа и украсног биља

Позив за подношење понуда у поступку набавке услуге стручног надзора над истражним радовима за изградњу бунара пијаће воде Супска

Позив за подношење понуда у поступку набавке услуге стручног надзора над истражним радовима за изградњу бунара пијаће воде Супска
Измена и допуна позива за подношење понуда у поступку набавке услуге стручног надзора над истражним радовима за изградњу бунара пијаће воде Супска

Позив за подношење понуда у поступку набавке услуга текућег одржавања инсталација и осталих ситних радова на згради општине Ћуприја – локал

Позив за подношење понуда у поступку набавке стручних услуга – услуга вештачења за потребе експропријације на КП бр. 2785/4 и КП бр. 2787 трајни засади ораха и засађеног пољопривредног биља – луцерка

Позив за подношење понуда у поступку набавке стручних услуга ради процене вредности непокретности земљишта

Позив за подношење понуда у поступку набавке стручних услуга – услуга вештачења за потребе уписа непокретности у катастру непокретности

Позив за подношење понуда у поступку набавке производа за чишћење – хемија

Позив за подношење понуда у поступку набавке репрезентације – хладни и топли напици

Позив за подношење понуда у поступку набавке канцеларијске опреме – столице за протоколарне потребе

Позив за подношење понуда у поступку набавке услуге помоћи и неге старим лицима

Позив за подношење понуда у поступку набавке услуге израде пројектне документације за трафостанице

Позив за подношење понуда у поступку набавке услуге мониторинга квалитета ваздуха – заштита животне средине

Позив за подношење понуда у поступку набавке поклона

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке новогодишње расвете

Позив за подношење понуда у поступку набавке машине за уклањање графита са зидова

Позив за подношење понуда у поступку набавке услуге израде измене и допуне плана генералне регулације градског насеља Ћуприја

 

Јавни позив за подношење понуда

На основу Одлуке о задуживању општине Ћуприја за финасирање дефицита текуће ликвидности бр. 420-41/2020-02 од 14.09.2020. године, општина Ћуприја расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за одобравање краткорочног банкарског кредита за финансирање дефицита текуће ликвидности општине Ћуприја за 2020. годину.

Сагласност Министарства
Позив за подношење понуда
Одлука о задуживању

Јавни позив за подношење понуда за одобравање дугорочног банкарског кредита за финансирање капиталних инвестиција општине Ћуприја за 2020. годину

На основу Одлуке о задуживању општине Ћуприја за финансирање капиталних инвестиција, бр. 421-1/2020-02 од 20.08.2020. године, општина Ћуприја расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
за одобравање дугорочног банкарског кредита за финансирање капиталних инвестиција општине Ћуприја за 2020. годину

1. Подаци о кориснику кредита
Општина Ћуприја, ул. 13 октобар бр.7 35230, ПИБ: 101375417 матични број: 07183968, шифра делатности: 8411, број рачуна: 840-110640-45, телефон: 035/8470-631.

Сагласност Министарства
Јавни позив
Одлука о задуживању

Jавнa набавкa мале вредности добра – набавка рачунарске опреме обликована по партијам

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
13 ОКТОБАР БР. 7
Број: 404-4-9/2020-04
Дана: 17.08.2020. године

На основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) општина Ћуприја објављује:
I. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Предмет јавне набавке je набавка мале вредности добра – набавка рачунарске опреме обликована по партијама, бр.404-4-9/2020-04.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Обавештење о продужетку рока
Одлука о додели уговора-П1
Одлука о додели уговора-П2
Одлука о додели уговора-П3

Обавештење о закљученом уговору П2
Обавештење о закљученом уговору П1

Обавештење о закљученом уговору П3

 

Jавнa набавкa мале вредности услуга израда пројека партерног уређења стадиона са изградњом западне трибине

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
13 ОКТОБАР БР. 7
Број: 404-5-12/2020-04
Дана: 04.08.2020 године

На основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) општина Ћуприја објављује:
I. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку јавне набавке мале вредности услуга израда пројека партерног уређења стадиона са изградњом западне трибине ЈН бр. 404-5-12/2020-04.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности услуга израде измене пројектно техничке документације Атлетски центар Србије Стадион бр. 404-5-10/2020-04

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
13. ОКТОБАР БР. 7
Број: 404-5-10/2020-04
Дана: 20.07.2020. године

На основу члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), Општинска управа општине Ћуприја, објављује:
I. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку јавне набавке мале вредности услуга израде измене пројектно техничке документације Атлетски центар Србије Стадион бр. 404-5-10/2020-04.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
одлука о обустави

Jавна набавка мале вредности набавка материјала за интерно расељена лица: Партија 2 –Набавка материјала за интерно расељена лица –друга фаза

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
13 ОКТОБАР БР. 7
Број: 404-4-10/2020-04
Дана: 20.07.2020 године

На основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) општина Ћуприја објављује:
I. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку јавне набавке мале вредности набавка материјала за интерно расељена лица: Партија 2 –Набавка материјала за интерно расељена лица –друга фаза ЈН бр. 404-4-10/2020-04.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Oбавештење о продужетку рока
Измена и допуна конкурсне документације
Одговори на питања 1
Одговори на питања 2
Друга измена и допуна конкурсне документације
обавештење о продужетку рока

Одлука о додели уговора