Јавне набавке

Jавнa набавкa мале вредности добра – набавка пластеника и кошница обликоване по партијама: Партија 1 – Набавка пластеника и Партија 2 – Набавка кошница

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
13 ОКТОБАР БР. 7
Број: 404-4-5/2020-04
Дана: 25.05.2020 године

На основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) општина Ћуприја објављује:
I. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку јавне набавке мале вредности добра – набавка пластеника и кошница обликоване по партијама: Партија 1 – Набавка пластеника и Партија 2 – Набавка кошница ЈН бр. 404-4-5/2020-04.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока
Измена и допуна конкурсне документације
Одлука о додели уговора Партија 1
Одлука о додели уговора Партија 2
Обавештење о закљученом уговору Партија 1
Обавештење о закљученом уговору Партија 2

Јавна набавка мале вредности радовa на облагању споменика Цару Лазару декоративним каменом

конкурснa документацијa у поступку јавне набавке мале вредности радовa на облагању споменика Цару Лазару декоративним каменом јн. бр.404-9-2/2020-04

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Jавнa набавкa мале вредности набавка материјала за интерно расељена лица: Партија 1 –Набавка грађевинског материјала за адаптацију куће интерно расељиних лица –прва фаза

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
13 ОКТОБАР БР. 7
Број: 404-4-4/2020-04
Дана: 14.05.2020 године

На основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) општина Ћуприја објављује:
I. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку јавне набавке мале вредности набавка материјала за интерно расељена лица: Партија 1 –Набавка грађевинског материјала за адаптацију куће интерно расељиних лица –прва фаза ЈН бр. 404-4-4/2020-04.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација
Одлука о додели уговора

Jавнa набавкa мале вредности услуге мобилне и фиксне телефоније обликоване по партијама : Партија 1 – Услуга мобилне телефоније и Партија 2 – Услуга фиксне телефоније

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
13 ОКТОБАР БР. 7
Број: 404-5-4/2020-04
Дана: 11.05.2020 године

На основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) општина Ћуприја објављује:
I. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку јавне набавке мале вредности услуге мобилне и фиксне телефоније обликоване по партијама : Партија 1 – Услуга мобилне телефоније и Партија 2 – Услуга фиксне телефоније.

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора – Партија 1
Одлука о додели уговора – Партија 2

Преговарачки поступак без објављивања јавног позива за подношење понуда – Услуге одржавање апарата за евиденцију радног времена

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 404-11-3/2020-04
Дана: 11.05.2020. године
Ћуприја
Интернет страница: www.cuprija.rs
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Врста предмета: Услуге.
Врста поступка: Преговарачки поступак без објављивања јавног позива за подношење понуда.
Предмет јавне набавке: Услуге одржавање апарата за евиденцију радног времена

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Преговарачки поступак без објављивања јавног позива за подношење понуда – Услуге одржавања рачунарског програма – Информациони систем локалне пореске администрације

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
Број: 404-11-2/2020-04
Дана: 08.05.2020. године
Ћуприја
Интернет страница: www.cuprija.rs
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Врста предмета: Услуге.
Врста поступка: Преговарачки поступак без објављивања јавног позива за подношење понуда.
Предмет јавне набавке: Услуге одржавања рачунарског програма – Информациони систем локалне пореске администрације.
Назив и ознака из општег речника набавки: 72267000 – услуге одржавања и поправке софтвера.

Обавештење о покретању преговарачког поступка
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Набавке мале вредности услуге стручног надзора над уређењем јавне површине са изградњом фонтане у Ћуприји

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
13 ОКТОБАР БР. 7
Број: 404-5-3/2020-04
Дана: 11.03.2020 године

На основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) општина Ћуприја објављује:
I. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку набавке мале вредности услуге стручног надзора над уређењем јавне површине са изградњом фонтане у Ћуприји ЈН бр. 404-5-3/2020-04.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о продужетку рока за подношење
Измена конкурсне
Измена конкурсне документације II
Oбавештење о продужетку рока II
Одлука о додели уговора

Jавна набавка мале вредности набавка материјала за интерно расељена лица: Партија 1 –Набавка грађевинског материјала за адаптацију куће интерно расељених лица

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
13 ОКТОБАР БР. 7
Број: 404-4-3/2020-04
Дана: 10.03.2020 године

На основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) општина Ћуприја објављује:
I. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку јавне набавке мале вредности набавка материјала за интерно расељена лица: Партија 1 –Набавка грађевинског материјала за адаптацију куће интерно расељиних лица –прва фаза ЈН бр. 404-4-3/2020-04.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка

Jавнa набавкa мале вредности услуге дезинсекције на територији општине Ћуприја

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
13. ОКТОБАР БР. 7
Број: 404-5-2/2020-04
Дана: 04.03.2020. године

На основу члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), Општинска управа општине Ћуприја, објављује:
I. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку јавне набавке мале вредности услуге дезинсекције на територији општине Ћуприја бр. 404-5-2/2020-04, наручилац Општинска управа општине Ћуприја, ул. 13. октобар бр. 7, ПИБ: 101375417, позива све заинтересоване понуђаче да поднесу своју писмену понуду у складу са конкурсном документацијом.

Позив за подношење понуда
Конурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Преговарачки поступак без објављивања јавног позива за подношење понуда – Предмет јавне набавке: услуга одржавања рачунарског програма Трезор за потребе Одељења за финансије

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
13.октобра бр.7
Бр: 404-11-1/2020-04
Дана: 20.02.2020. године

Врста предмета: Услуга
Врста поступка: Преговарачки поступак без објављивања јавног позива за подношење понуда.
Предмет јавне набавке: услуга одржавања рачунарског програма Трезор за потребе Одељења за финансије .
Назив и ознака из општег речника набавке: 72267000 – услуга одржавања и
поправке софтвера
Основ за примену преговарачког поступка: спровођење преговарачког поступка без објављивања јавног позива за поднођшење понуда, сходно члану 36.став 1.тачка 2. Закона о јавним набвкама („Сл.гласник РС“ бр.124/12,14/15 и 68/15) је неопходно, обзиром да због техничких разлога набавку може спровести само одређени понуђачи.

Обавештење о покретању поступка
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору