Јавне набавке

Jавна набавка мале вредности набавка материјала за интерно расељена лица: Партија 1 –Набавка грађевинског материјала за адаптацију куће интерно расељених лица

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
13 ОКТОБАР БР. 7
Број: 404-4-3/2020-04
Дана: 10.03.2020 године

На основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) општина Ћуприја објављује:
I. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку јавне набавке мале вредности набавка материјала за интерно расељена лица: Партија 1 –Набавка грађевинског материјала за адаптацију куће интерно расељиних лица –прва фаза ЈН бр. 404-4-3/2020-04.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка

Jавнa набавкa мале вредности услуге дезинсекције на територији општине Ћуприја

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
13. ОКТОБАР БР. 7
Број: 404-5-2/2020-04
Дана: 04.03.2020. године

На основу члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), Општинска управа општине Ћуприја, објављује:
I. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку јавне набавке мале вредности услуге дезинсекције на територији општине Ћуприја бр. 404-5-2/2020-04, наручилац Општинска управа општине Ћуприја, ул. 13. октобар бр. 7, ПИБ: 101375417, позива све заинтересоване понуђаче да поднесу своју писмену понуду у складу са конкурсном документацијом.

Позив за подношење понуда
Конурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Преговарачки поступак без објављивања јавног позива за подношење понуда – Предмет јавне набавке: услуга одржавања рачунарског програма Трезор за потребе Одељења за финансије

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
13.октобра бр.7
Бр: 404-11-1/2020-04
Дана: 20.02.2020. године

Врста предмета: Услуга
Врста поступка: Преговарачки поступак без објављивања јавног позива за подношење понуда.
Предмет јавне набавке: услуга одржавања рачунарског програма Трезор за потребе Одељења за финансије .
Назив и ознака из општег речника набавке: 72267000 – услуга одржавања и
поправке софтвера
Основ за примену преговарачког поступка: спровођење преговарачког поступка без објављивања јавног позива за поднођшење понуда, сходно члану 36.став 1.тачка 2. Закона о јавним набвкама („Сл.гласник РС“ бр.124/12,14/15 и 68/15) је неопходно, обзиром да због техничких разлога набавку може спровести само одређени понуђачи.

Обавештење о покретању поступка
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка добра – Набавка електричне енергије за јавну расвету ЈН бр. 404-7-2/2020-04.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
13 ОКТОБАР БР. 7
Број: 404-7-2/2020-04
Дана: 14.02.2020. године

На основу члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) општина Ћуприја објављује:
I. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У отвореном поступку јавне добра – Набавка електричне енергије за јавну расвету ЈН бр. 404-7-2/2020-04.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора

Јавна набавка добра – Набавка електричне енергије ЈН бр. 404-7-1/2020-04

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
13 ОКТОБАР БР. 7
Број: 404-7-1/2020-04
Дана: 14.02.2020. године

На основу члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) општина Ћуприја објављује:
I. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У отвореном поступку јавне добра – Набавка електричне енергије ЈН бр. 404-7-1/2020-04.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Одлука о измени уговора 1

Jавнa набавкa радова на уређењу јавне површине са изградњом фонтане у Ћуприји ЈН.БР. 404-9-1/2020-04

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
13 ОКТОБАР БР. 7
Број: 404-9-1/2020-04
Дана: 12.02.2020. године

На основу члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) општина Ћуприја објављује:
I. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У отвореном поступку јавне набавке радова на уређењу јавне површине са изградњом фонтане у Ћуприји ЈН.БР. 404-9-1/2020-04.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Продужетак рока
Измена конкурсне документације
Измена конкурсне документације II
Продужетак рока II
Одлука о додели уговора

Јавна набавка мале вредности набавка материјала за интерно расељена лица: Партија 1 – Набавка грађевинског материјала за адаптацију куће интерно расељиних лица –прва фаза

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
13 ОКТОБАР БР. 7
Број: 404-4-2/2020-04
Дана: 11.02.2020 године

На основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) општина Ћуприја објављује:
I. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку јавне набавке мале вредности набавка материјала за интерно расељена лица: Партија 1 –Набавка грађевинског материјала за адаптацију куће интерно расељиних лица –прва фаза ЈН бр. 404-4-2/2020-04.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка

Jавнa набавкa мале вредности добра – набавка горива: Партија 1 Гориво БМБ 95 октана и Партија 2 Течан нафтни гас бр. 404-4-1/2020-04

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
13. ОКТОБАР БР. 7
Број: 404-4-1/2020-04
Дана: 07.02.2020. године

На основу члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), Општинска управа општине Ћуприја, објављује:
I. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку јавне набавке мале вредности добра – набавка горива: Партија 1 Гориво БМБ 95 октана и Партија 2 Течан нафтни гас бр. 404-4-1/2020-04.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одговор на питања 1
Одлука о додели уговора Партија 1
Одлука о додели уговора Партија 2
Обавештење о закљученом уговору – Партија 1
Обавештење о закљученом уговору – Партија 2

Јавна набавка мале вредности услуге – пружање услуге личног пратиоца детета ЈН бр. 404-5-1/2020-04

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
13 ОКТОБАР БР. 7
Број: 404-5-1/2020-04
Дана: 06.02.2020 године

На основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) општина Ћуприја објављује:
I. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку јавне набавке мале вредности услуге – пружање услуге личног пратиоца детета ЈН бр. 404-5-1/2020-04. наручилац општина Ћуприја, ул.13 Октобра бр.7, ПИБ: 101375417, позива све заинтересоване понуђаче да поднесу своју писмену понуду у складу са конкурсном документацијом за јавну набавку услуге личног пратиоца детета.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Jавнa набавкa мале вредности услуге стручног надзора над реконструкцијом домова културе у Супској и Влашкој

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
13 ОКТОБАР БР. 7
Број: 404-5-25/2019-04
Дана: 28.11.2019 године

На основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) општина Ћуприја објављује:
I. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку јавне набавке мале вредности услуге стручног надзора над реконструкцијом домова културе у Супској и Влашкој ЈН.БР 404-5-25/2019-04.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору