Javne nabavke

Javna nabavka dobra – nabavka kancelarijske opreme

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA ĆUPRIJA
OPŠTINSKA UPRAVA
13. oktobar br. 7
Broj: 404-4-13/2019-04
Dana: 28.10.2019. godine

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS” br. 124/12, 14/15 i 68/15 u daljem tekstu: Zakon) opština Ćuprija objavljuje:
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
U otvorenom postupku javne nabavke dobra – nabavka kancelarijske opreme JN br. 404-4-13/2019-04.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o produžetku roka
Izmena konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti dobra – nabavka dobra za projekat savetodavna služba za građane opština Ćuprija oblikovana po partijama: Partija 3 – Nabavka kancelarijske opreme

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA ĆUPRIJA
OPŠTINSKA UPRAVA
13. oktobar br. 7
Broj: 404-4-12/2019-04
Dana: 23.10.2019. godine

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15 u daljem tekstu: Zakon), Opštinska uprava opštine Ćuprija, objavljuje:
I. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
U postupku javne nabavke male vrednosti dobra – nabavka dobra za projekat savetodavna služba za građane opština Ćuprija oblikovana po partijama: Partija 3 – Nabavka kancelarijske opreme JN br.404-4-12/2019-04, naručilac Opštinska uprava opštine Ćuprija, ul. 13. oktobar br. 7, PIB: 101375417, poziva sve zainteresovane ponuđače da podnesu svoju pismenu ponudu u skladu sa konkursnom dokumentacijom.

Poziv za podnošenje ponude – partija 3
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru kancelarijskom opremom

Javna nabavka usluga izrade studija i proračuna za vodotoke drugog reda JN.BR 404-5-19/2019-04

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA ĆUPRIJA
OPŠTINSKA UPRAVA
13. oktobar br. 7
Broj: 404-5-19/2019-04
Dana: 17.10.2019. godine

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS” br. 124/12, 14/15 i 68/15 u daljem tekstu: Zakon) opština Ćuprija objavljuje:
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
U otvorenom postupku javne nabavke usluga izrade studija i proračuna za vodotoke drugog reda JN.BR 404-5-19/2019-04.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti dobra – nabavka goriva BMB 95 za potrebe projekta podrške kvalitetnom životu starijih ljudi i OSI

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA ĆUPRIJA
OPŠTINSKA UPRAVA
13. oktobar br. 7
Broj: 404-4-11/2019-04
Dana: 17.10.2019 godine

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15 u daljem tekstu: Zakon), Opštinska uprava opštine Ćuprija, objavljuje:
I. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
U postupku javne nabavke male vrednosti dobra – nabavka goriva BMB 95 za potrebe projekta podrške kvalitetnom životu starijih ljudi i OSI.

Poziv za podnošenje ponuda za pomoć starim licima
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti usluga stručnog nadzora na rekonstrukciji i sanaciji Doma kulture Bigrenica, Doma kulture Virine i MZ Ivankovac – Paljane

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA ĆUPRIJA
OPŠTINSKA UPRAVA
13 OKTOBAR BR. 7
Broj: 404-5-18/2019-04
Dana: 08.10.2019 godine

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u daljem tekstu: Zakon) opština Ćuprija objavljuje:
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
U postupku javne nabavke male vrednosti usluga stručnog nadzora na rekonstrukciji i sanaciji Doma kulture Bigrenica, Doma kulture Virine i MZ Ivankovac – Paljane. JN.BR 404-5-18/2019-04.

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti usluga stručnog nadzora nad radovima na izgradnji LED bilborda

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u daljem tekstu: Zakon) opština Ćuprija objavljuje:
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
U postupku javne nabavke male vrednosti usluga stručnog nadzora nad radovima na izgradnji LED bilborda JN.BR 404-5-17/2019-04.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka radova na uređenju pešačke staze oblikovane po partijama: Partija 1 uređenje pešačke zone – behaton JN br. 404-9-4/2019-04

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA ĆUPRIJA
OPŠTINSKA UPRAVA
13 OKTOBAR BR. 7
Broj: 404-9-4/2019-04
Dana: 02.10.2019. godine

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1) Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u daljem tekstu: Zakon) opština Ćuprija objavljuje:
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
U otvorenom postupku javne nabavke radova na uređenju pešačke staze oblikovane po partijama: Partija 1 uređenje pešačke zone – behaton JN br. 404-9-4/2019-04.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora

Javna nabavka male vrednosti usluge stručnog nadzora nad tekućim i investicionom održavanjem zgrada u svojini opštine Ćuprija JN.BR 404-5-12/2019-04

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u daljem tekstu: Zakon) opština Ćuprija objavljuje:
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
U postupku javne nabavke male vrednosti usluge stručnog nadzora nad tekućim i investicionom održavanjem zgrada u svojini opštine Ćuprija JN.BR 404-5-12/2019-04.

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda

Javna nabavka male vrednosti dobra – nabavka dobra za projekat savetodavna služba za građane opština Ćuprija oblikovana po partijama

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15 u daljem tekstu: Zakon), Opštinska uprava opštine Ćuprija, objavljuje:
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
U postupku javne nabavke male vrednosti dobra – nabavka dobra za projekat savetodavna služba za građane opština Ćuprija oblikovana po partijama: Partija 1 – Nabavka goriva,Partija 2 – Nabavka kancelarijskog materijala,Partija 3 – Nabavka kancelarijske opreme,Partija 4 – Nabavka računarske opreme Partija 5 – Nabavka tonera JN br.404-4-9/2019-04.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Pitanja i odgovori 1
Izmena konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli Ugovora – Partija 1
Odluka o dodeli Ugovora – Partija 2
Odluka o dodeli ugovora – Partija 4
Odluka o dodeli ugovora – partija 5
Odluka o obustavi postupka -Partija 3
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 4
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 1
Obaveštenje – obustava partija 3
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 5

Javna nabavka male vrednosti dobra – nabavka laptop računara JN br. 404-4-10/2019-04

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15 u daljem tekstu: Zakon), Opštinska uprava opštine Ćuprija, objavljuje:
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
U postupku javne nabavke male vrednosti dobra – nabavka laptop računara JN br. 404-4-10/2019-04.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru