Javne nabavke

Javne nabavka usluga tekuće i investiciono održavanje zgrade u svojini opštine Ćuprija

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u daljem tekstu: Zakon) opština Ćuprija objavljuje:
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
U otvorenom postupku javne nabavke usluga tekuće i investiciono održavanje zgrade u svojini opštine Ćuprija.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka

Javna nabavka male vrednosti nabavka LED bilborda.

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15 u daljem tekstu: Zakon), Opštinska uprava opštine Ćuprija, objavljuje:
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
U postupku javne nabavke male vrednosti nabavka LED bilborda.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odgovor na pitanja 1
Odgovori na pitanja 2
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produžetku roka

Javna nabavka usluga izrade tehničke dokumentacije Trg Stefana Prvovenčanog u pešačkoj zoni

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u daljem tekstu: Zakon) opština Ćuprija objavljuje:
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
U otvorenom postupku javne JN br. 404-8-5/2019-04 naručilac opština Ćuprija, ul.13 Oktobra br. 7, PIB: 101375417, poziva sve zainteresovane ponuđače da podnesu svoju pismenu ponudu u skladu sa konkursnom dokumentacijom za javnu nabavku usluga izrade tehničke dokumentacije Trg Stefana Prvovenčanog u pešačkoj zoni.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odgovori na pitanja 1
Odluka o dodeli ugovora

Javna nabavka male vrednosti usluga stručnog nadzora nad osvetljenjem mosta na Moravi

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u daljem tekstu: Zakon) opština Ćuprija objavljuje:
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
U postupku javne nabavke male vrednosti usluga stručnog nadzora nad osvetljenjem mosta na Moravi.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka usluga izrade tehničke dokumentacije za rekonstrukciju zgrade 22. decembra

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u daljem tekstu: Zakon) opština Ćuprija objavljuje:
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
U otvorenom postupku javne JN br. 404-8-4/2019-04 naručilac opština Ćuprija, ul.13 Oktobra br. 7, PIB: 101375417, poziva sve zainteresovane ponuđače da podnesu svoju pismenu ponudu u skladu sa konkursnom dokumentacijom za javnu nabavku usluga izrade tehničke dokumentacije za rekonstrukciju zgrade 22. decembra.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti usluge mobilne i fiksne telefonije oblikovane po partijama

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15 u daljem tekstu: Zakon), Opštinska uprava opštine Ćuprija, objavljuje:
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
U postupku javne nabavke male vrednosti usluge mobilne i fiksne telefonije oblikovane po partijama: Partija 1 Usluga mobilne telefonije i Partija 2 Usluga fiksne telefonije.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva za podnošenje ponuda za usluge održavanja računarskog programa – Informacioni sistem lokalne poreske administracije

Vrsta predmeta: Usluge
Vrsta postupka: Pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva za podnošenje ponuda
Predmet javne nabavke: Usluge održavanja računarskog programa – Informacioni sistem lokalne poreske administracije
Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 72267000 – usluge održavanja i popravke softvera

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti usluga stručnog nadzora nad energetskom sanacijom zgrade Gimnazije

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u daljem tekstu: Zakon) opština Ćuprija objavljuje:
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
U postupku javne nabavke male vrednosti usluga stručnog nadzora nad energetskom sanacijom zgrade Gimnazije JN.BR 404-5-4/2019-04.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o produžetku roka
Izmena konkursne dokumentacije
Odgovor na pitanje 1
Odluka o dodeli ugovora

 

Javna nabavka male vrednosti dobra – nabavka goriva: Partija 1 Gorivo BMB 95 oktana i Partija 2 Tečan naftni gas

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15 u daljem tekstu: Zakon), Opštinska uprava opštine Ćuprija, objavljuje:
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
U postupku javne nabavke male vrednosti dobra – nabavka goriva: Partija 1 Gorivo BMB 95 oktana i Partija 2 Tečan naftni gas br. 404-4-6/2019-04.
Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odgovor na pitanje 1
Odgovor na pitanje 2
Odluka o dodeli ugovora – Partija 1
Odluka o dodeli ugovora – Partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – partija 2