Javne nabavke

Javna nabavka male vrednosti dobra – nabavka plastenika i košnica oblikovane po partijama: Partija 1 – Nabavka plastenika i Partija 2 – Nabavka košnica

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA ĆUPRIJA
OPŠTINSKA UPRAVA
13 OKTOBAR BR. 7
Broj: 404-4-5/2020-04
Dana: 25.05.2020 godine

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u daljem tekstu: Zakon) opština Ćuprija objavljuje:
I. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
U postupku javne nabavke male vrednosti dobra – nabavka plastenika i košnica oblikovane po partijama: Partija 1 – Nabavka plastenika i Partija 2 – Nabavka košnica JN br. 404-4-5/2020-04.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o produženju roka
Izmena i dopuna konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora Partija 1
Odluka o dodeli ugovora Partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 2

Javna nabavka male vrednosti nabavka materijala za interno raseljena lica: Partija 1 –Nabavka građevinskog materijala za adaptaciju kuće interno raseljinih lica –prva faza

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA ĆUPRIJA
OPŠTINSKA UPRAVA
13 OKTOBAR BR. 7
Broj: 404-4-4/2020-04
Dana: 14.05.2020 godine

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u daljem tekstu: Zakon) opština Ćuprija objavljuje:
I. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
U postupku javne nabavke male vrednosti nabavka materijala za interno raseljena lica: Partija 1 –Nabavka građevinskog materijala za adaptaciju kuće interno raseljinih lica –prva faza JN br. 404-4-4/2020-04.

Poziv za podnošenje ponuda

Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora

Javna nabavka male vrednosti usluge mobilne i fiksne telefonije oblikovane po partijama : Partija 1 – Usluga mobilne telefonije i Partija 2 – Usluga fiksne telefonije

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA ĆUPRIJA
OPŠTINSKA UPRAVA
13 OKTOBAR BR. 7
Broj: 404-5-4/2020-04
Dana: 11.05.2020 godine

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u daljem tekstu: Zakon) opština Ćuprija objavljuje:
I. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
U postupku javne nabavke male vrednosti usluge mobilne i fiksne telefonije oblikovane po partijama : Partija 1 – Usluga mobilne telefonije i Partija 2 – Usluga fiksne telefonije.

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora – Partija 1
Odluka o dodeli ugovora – Partija 2

Pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva za podnošenje ponuda – Usluge održavanje aparata za evidenciju radnog vremena

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA ĆUPRIJA
OPŠTINSKA UPRAVA
Broj: 404-11-3/2020-04
Dana: 11.05.2020. godine
Ćuprija
Internet stranica: www.cuprija.rs
OBAVEŠTENJE O POKRETANJU PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA
Vrsta predmeta: Usluge.
Vrsta postupka: Pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva za podnošenje ponuda.
Predmet javne nabavke: Usluge održavanje aparata za evidenciju radnog vremena

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva za podnošenje ponuda – Usluge održavanja računarskog programa – Informacioni sistem lokalne poreske administracije

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA ĆUPRIJA
OPŠTINSKA UPRAVA
Broj: 404-11-2/2020-04
Dana: 08.05.2020. godine
Ćuprija
Internet stranica: www.cuprija.rs
OBAVEŠTENJE O POKRETANJU PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA
Vrsta predmeta: Usluge.
Vrsta postupka: Pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva za podnošenje ponuda.
Predmet javne nabavke: Usluge održavanja računarskog programa – Informacioni sistem lokalne poreske administracije.
Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki: 72267000 – usluge održavanja i popravke softvera.

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Nabavke male vrednosti usluge stručnog nadzora nad uređenjem javne površine sa izgradnjom fontane u Ćupriji

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA ĆUPRIJA
OPŠTINSKA UPRAVA
13 OKTOBAR BR. 7
Broj: 404-5-3/2020-04
Dana: 11.03.2020 godine

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u daljem tekstu: Zakon) opština Ćuprija objavljuje:
I. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
U postupku nabavke male vrednosti usluge stručnog nadzora nad uređenjem javne površine sa izgradnjom fontane u Ćupriji JN br. 404-5-3/2020-04.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje
Izmena konkursne
Izmena konkursne dokumentacije II
Obaveštenje o produžetku roka II
Odluka o dodeli ugovora

Javna nabavka male vrednosti nabavka materijala za interno raseljena lica: Partija 1 –Nabavka građevinskog materijala za adaptaciju kuće interno raseljenih lica

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA ĆUPRIJA
OPŠTINSKA UPRAVA
13 OKTOBAR BR. 7
Broj: 404-4-3/2020-04
Dana: 10.03.2020 godine

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u daljem tekstu: Zakon) opština Ćuprija objavljuje:
I. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
U postupku javne nabavke male vrednosti nabavka materijala za interno raseljena lica: Partija 1 –Nabavka građevinskog materijala za adaptaciju kuće interno raseljinih lica –prva faza JN br. 404-4-3/2020-04.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka

Javna nabavka male vrednosti usluge dezinsekcije na teritoriji opštine Ćuprija

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA ĆUPRIJA
OPŠTINSKA UPRAVA
13. OKTOBAR BR. 7
Broj: 404-5-2/2020-04
Dana: 04.03.2020. godine

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15 u daljem tekstu: Zakon), Opštinska uprava opštine Ćuprija, objavljuje:
I. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
U postupku javne nabavke male vrednosti usluge dezinsekcije na teritoriji opštine Ćuprija br. 404-5-2/2020-04, naručilac Opštinska uprava opštine Ćuprija, ul. 13. oktobar br. 7, PIB: 101375417, poziva sve zainteresovane ponuđače da podnesu svoju pismenu ponudu u skladu sa konkursnom dokumentacijom.

Poziv za podnošenje ponuda
Konursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva za podnošenje ponuda – Predmet javne nabavke: usluga održavanja računarskog programa Trezor za potrebe Odeljenja za finansije

OBAVEŠTENJE O POKRETANJU PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA ĆUPRIJA
OPŠTINSKA UPRAVA
13.oktobra br.7
Br: 404-11-1/2020-04
Dana: 20.02.2020. godine

Vrsta predmeta: Usluga
Vrsta postupka: Pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva za podnošenje ponuda.
Predmet javne nabavke: usluga održavanja računarskog programa Trezor za potrebe Odeljenja za finansije .
Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 72267000 – usluga održavanja i
popravke softvera
Osnov za primenu pregovaračkog postupka: sprovođenje pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva za podnođšenje ponuda, shodno članu 36.stav 1.tačka 2. Zakona o javnim nabvkama („Sl.glasnik RS“ br.124/12,14/15 i 68/15) je neophodno, obzirom da zbog tehničkih razloga nabavku može sprovesti samo određeni ponuđači.

Obaveštenje o pokretanju postupka
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru