Јавне набавке

Јавна набавка мале вредности услуге стручног надзора над текућим и инвестиционом одржавањем зграда у својини општине Ћуприја ЈН.БР 404-5-12/2019-04

На основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) општина Ћуприја објављује:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку јавне набавке мале вредности услуге стручног надзора над текућим и инвестиционом одржавањем зграда у својини општине Ћуприја ЈН.БР 404-5-12/2019-04.

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

Jавнa набавкa мале вредности добра – набавка добра за пројекат саветодавна служба за грађане општина Ћуприја обликована по партијама

На основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), Општинска управа општине Ћуприја, објављује:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку јавне набавке мале вредности добра – набавка добра за пројекат саветодавна служба за грађане општина Ћуприја обликована по партијама: Партија 1 – Набавка горива,Партија 2 – Набавка канцеларијског материјала,Партија 3 – Набавка канцеларијске опреме,Партија 4 – Набавка рачунарске опреме Партија 5 – Набавка тонера ЈН бр.404-4-9/2019-04.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори 1
Измена конкурсне документације
Одлука о додели Уговора – Партија 1
Одлука о додели Уговора – Партија 2
Одлука о додели уговора – Партија 4
Одлука о додели уговора – партија 5
Одлука о обустави поступка -Партија 3
Oбавештење о закљученом уговору – Партија 4
Oбавештење о закљученом уговору – Партија 1
Oбавештење – обустава партија 3
Oбавештење о закљученом уговору – Партија 2
Oбавештење о закљученом уговору – Партија 5

Јавна набавка мале вредности добра – набавка лаптоп рачунара ЈН бр. 404-4-10/2019-04

На основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), Општинска управа општине Ћуприја, објављује:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку јавне набавке мале вредности добра – набавка лаптоп рачунара ЈН бр. 404-4-10/2019-04.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка услуга израде урбанистичких планова за уређење гробаља, ЈН бр. 404-5-15/2019-04.

На основу члана 60. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) општина Ћуприја објављује:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У отвореном поступку јавне набавке услуга израде урбанистичких планова за уређење гробаља, ЈН бр. 404-5-15/2019-04.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Пројектни задатак
Обaвештење о продужетку рока
Измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору

 

Јавна набавка услуга текуће поправке и одржавање код месних заједница обликоване по партијама ЈН бр. 404-8-8/2019-04

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
13 ОКТОБАР БР. 7
Број: 404-8-8/2019-04
Дана: 11.09.2019. године

На основу члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) општина Ћуприја објављује:
I. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У отвореном поступку јавне је услуга текуће поправке и одржавање код месних заједница обликоване по партијама ЈН бр. 404-8-8/2019-04.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора-Партија1
Одлука о додели уговора-Партија2
Обавештење о закљученом уговору – II Партија
Обавештење о закљученом уговору – I Партија

Јавна набавка мале вредности услуга стручног надзора над радовима на изградњи ЛЕД билборда ЈН.БР 404-5-14/2019-04

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
13 ОКТОБАР БР. 7
Број: 404-5-14/2019-04
Дана: 10.09.2019 године

На основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) општина Ћуприја објављује:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку јавне набавке мале вредности услуга стручног надзора над радовима на изградњи ЛЕД билборда ЈН.БР 404-5-14/2019-04 , наручилац општина Ћуприја, ул.13 Октобра бр,7, ПИБ: 101375417, позива све заинтересоване понуђаче да поднесу своју писмену понуду у складу са конкурсном документацијом.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о продужетку рока
Измена конкурсне документације
Одлука о обустави поступка

Јавна набавка услуга текуће и инвестиционо одржавање зграде у својини општине Ћуприја

На основу члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) општина Ћуприја објављује:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У отвореном поступку јавне набавке услуга текуће и инвестиционо одржавање зграде у својини општине Ћуприја ЈН бр. 404-8-7/2019-04.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка услуга израде генералног пројекта прикупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода са студијом оправданости

На основу члана 60. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) општина Ћуприја објављује:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У отвореном поступку јавне набавке услуга израде генералног пројекта прикупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода са студијом оправданости ЈН.бр. 404-5-13/2019-04.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одговори на питања 1
Одлука о додели уговора

Jавнa набавкa мале вредности услуга стручног надзора над радовима на изградњи постамента за бронзану скулптуру Цара Лазара

На основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) општина Ћуприја објављује:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку јавне набавке мале вредности услуга стручног надзора над радовима на изградњи постамента за бронзану скулптуру Цара Лазара ЈН.БР 404-5-12/2019-04.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одговор на питање 1
Обавештењ о продужетку рока
Измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о измени уговора

Jавнa набавкa мале вредности услуга стручног надзора над радовима на измештању далековода у Индустријској зони

На основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) општина Ћуприја објављује:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку јавне набавке мале вредности услуга стручног надзора над радовима на измештању далековода у Индустријској зони ЈН.БР 404-5-11/2019-04.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Одговор на питање 1
Обавештење о закљученом уговору