Јавне набавке

Јавна набавка добра – Набавка електричне енергије за јавну расвету ЈН бр. 404-7-2/2020-04.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
13 ОКТОБАР БР. 7
Број: 404-7-2/2020-04
Дана: 14.02.2020. године

На основу члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) општина Ћуприја објављује:
I. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У отвореном поступку јавне добра – Набавка електричне енергије за јавну расвету ЈН бр. 404-7-2/2020-04.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора

Јавна набавка добра – Набавка електричне енергије ЈН бр. 404-7-1/2020-04

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
13 ОКТОБАР БР. 7
Број: 404-7-1/2020-04
Дана: 14.02.2020. године

На основу члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) општина Ћуприја објављује:
I. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У отвореном поступку јавне добра – Набавка електричне енергије ЈН бр. 404-7-1/2020-04.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Одлука о измени уговора 1

Jавнa набавкa радова на уређењу јавне површине са изградњом фонтане у Ћуприји ЈН.БР. 404-9-1/2020-04

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
13 ОКТОБАР БР. 7
Број: 404-9-1/2020-04
Дана: 12.02.2020. године

На основу члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) општина Ћуприја објављује:
I. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У отвореном поступку јавне набавке радова на уређењу јавне површине са изградњом фонтане у Ћуприји ЈН.БР. 404-9-1/2020-04.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Продужетак рока
Измена конкурсне документације
Измена конкурсне документације II
Продужетак рока II
Одлука о додели уговора
Обавешење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности набавка материјала за интерно расељена лица: Партија 1 – Набавка грађевинског материјала за адаптацију куће интерно расељиних лица –прва фаза

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
13 ОКТОБАР БР. 7
Број: 404-4-2/2020-04
Дана: 11.02.2020 године

На основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) општина Ћуприја објављује:
I. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку јавне набавке мале вредности набавка материјала за интерно расељена лица: Партија 1 –Набавка грађевинског материјала за адаптацију куће интерно расељиних лица –прва фаза ЈН бр. 404-4-2/2020-04.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка

Jавнa набавкa мале вредности добра – набавка горива: Партија 1 Гориво БМБ 95 октана и Партија 2 Течан нафтни гас бр. 404-4-1/2020-04

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
13. ОКТОБАР БР. 7
Број: 404-4-1/2020-04
Дана: 07.02.2020. године

На основу члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), Општинска управа општине Ћуприја, објављује:
I. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку јавне набавке мале вредности добра – набавка горива: Партија 1 Гориво БМБ 95 октана и Партија 2 Течан нафтни гас бр. 404-4-1/2020-04.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одговор на питања 1
Одлука о додели уговора Партија 1
Одлука о додели уговора Партија 2
Обавештење о закљученом уговору – Партија 1
Обавештење о закљученом уговору – Партија 2

Јавна набавка мале вредности услуге – пружање услуге личног пратиоца детета ЈН бр. 404-5-1/2020-04

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
13 ОКТОБАР БР. 7
Број: 404-5-1/2020-04
Дана: 06.02.2020 године

На основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) општина Ћуприја објављује:
I. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку јавне набавке мале вредности услуге – пружање услуге личног пратиоца детета ЈН бр. 404-5-1/2020-04. наручилац општина Ћуприја, ул.13 Октобра бр.7, ПИБ: 101375417, позива све заинтересоване понуђаче да поднесу своју писмену понуду у складу са конкурсном документацијом за јавну набавку услуге личног пратиоца детета.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Jавнa набавкa мале вредности услуге стручног надзора над реконструкцијом домова културе у Супској и Влашкој

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
13 ОКТОБАР БР. 7
Број: 404-5-25/2019-04
Дана: 28.11.2019 године

На основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) општина Ћуприја објављује:
I. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку јавне набавке мале вредности услуге стручног надзора над реконструкцијом домова културе у Супској и Влашкој ЈН.БР 404-5-25/2019-04.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Jавнa набавкa мале вредности услуге стручног надзора над инвестиционом одржавању објекта у својини општине Ћуприја обликоване по партијама:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
13 ОКТОБАР БР. 7
Број: 404-5-24/2019-04
Дана: 26.11.2019 године

На основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) општина Ћуприја објављује:
I. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку јавне набавке мале вредности услуге стручног надзора над инвестиционом одржавању објекта у својини општине Ћуприја обликоване по партијама: Партија 1- Прикључење производног погона на к.п нр. 4940 КО Ћуприја град Партија 2 – Реконструкција водоводне мреже на објекту кп.бр. 4940 КО Ћуприја

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговорa
Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности услуге стручног надзора над реконструкцијом фасаде и енергетске санације објекта ШОМО “ Душан Сковаран“

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
13 ОКТОБАР БР. 7
Број: 404-5-23/2019-04
Дана: 25.11.2019 године

На основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) општина Ћуприја објављује:
I. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку јавне набавке мале вредности услуге стручног надзора над реконструкцијом фасаде и енергетске санације објекта ШОМО “ Душан Сковаран“ ЈН.БР 404-5-23/2019-04.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности инвестиционо одржавање објекта у својини општине Ћуприја обликоване по партијама

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЋУПРИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА
13. ОКТОБАР БР. 7
Број: 404-5-22/2019-04
Дана: 20.11.2019. године

На основу члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), Општинска управа општине Ћуприја, објављује:
I. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку јавне набавке мале вредности инвестиционо одржавање објекта у својини општине Ћуприја обликоване по партијама ЈН бр. 404-5-22/2019-04.
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора П1
Одлука о додели уговора П2
Обавештење о закљученом уговору -П2
Обавештење о закљученом уговору -П1