Javne nabavke

Javna nabavka male vrednosti nabavka materijala za interno raseljena lica: Partija 1 – Nabavka građevinskog materijala za adaptaciju kuće interno raseljinih lica –prva faza

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA ĆUPRIJA
OPŠTINSKA UPRAVA
13 OKTOBAR BR. 7
Broj: 404-4-2/2020-04
Dana: 11.02.2020 godine

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u daljem tekstu: Zakon) opština Ćuprija objavljuje:
I. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
U postupku javne nabavke male vrednosti nabavka materijala za interno raseljena lica: Partija 1 –Nabavka građevinskog materijala za adaptaciju kuće interno raseljinih lica –prva faza JN br. 404-4-2/2020-04.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija

Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o obustavi postupka

Javna nabavka male vrednosti dobra – nabavka goriva: Partija 1 Gorivo BMB 95 oktana i Partija 2 Tečan naftni gas br. 404-4-1/2020-04

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA ĆUPRIJA
OPŠTINSKA UPRAVA
13. OKTOBAR BR. 7
Broj: 404-4-1/2020-04
Dana: 07.02.2020. godine

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15 u daljem tekstu: Zakon), Opštinska uprava opštine Ćuprija, objavljuje:
I. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
U postupku javne nabavke male vrednosti dobra – nabavka goriva: Partija 1 Gorivo BMB 95 oktana i Partija 2 Tečan naftni gas br. 404-4-1/2020-04.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odgovor na pitanja 1
Odluka o dodeli ugovora Partija 1
Odluka o dodeli ugovora Partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 1
Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija 2

Javna nabavka male vrednosti usluge – pružanje usluge ličnog pratioca deteta JN br. 404-5-1/2020-04

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA ĆUPRIJA
OPŠTINSKA UPRAVA
13 OKTOBAR BR. 7
Broj: 404-5-1/2020-04
Dana: 06.02.2020 godine

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u daljem tekstu: Zakon) opština Ćuprija objavljuje:
I. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
U postupku javne nabavke male vrednosti usluge – pružanje usluge ličnog pratioca deteta JN br. 404-5-1/2020-04. naručilac opština Ćuprija, ul.13 Oktobra br.7, PIB: 101375417, poziva sve zainteresovane ponuđače da podnesu svoju pismenu ponudu u skladu sa konkursnom dokumentacijom za javnu nabavku usluge ličnog pratioca deteta.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti usluge stručnog nadzora nad rekonstrukcijom domova kulture u Supskoj i Vlaškoj

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA ĆUPRIJA
OPŠTINSKA UPRAVA
13 OKTOBAR BR. 7
Broj: 404-5-25/2019-04
Dana: 28.11.2019 godine

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u daljem tekstu: Zakon) opština Ćuprija objavljuje:
I. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
U postupku javne nabavke male vrednosti usluge stručnog nadzora nad rekonstrukcijom domova kulture u Supskoj i Vlaškoj JN.BR 404-5-25/2019-04.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti usluge stručnog nadzora nad investicionom održavanju objekta u svojini opštine Ćuprija oblikovane po partijama:

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA ĆUPRIJA
OPŠTINSKA UPRAVA
13 OKTOBAR BR. 7
Broj: 404-5-24/2019-04
Dana: 26.11.2019 godine

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u daljem tekstu: Zakon) opština Ćuprija objavljuje:
I. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
U postupku javne nabavke male vrednosti usluge stručnog nadzora nad investicionom održavanju objekta u svojini opštine Ćuprija oblikovane po partijama: Partija 1- Priključenje proizvodnog pogona na k.p nr. 4940 KO Ćuprija grad Partija 2 – Rekonstrukcija vodovodne mreže na objektu kp.br. 4940 KO Ćuprija

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti usluge stručnog nadzora nad rekonstrukcijom fasade i energetske sanacije objekta ŠOMO “ Dušan Skovaran“

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA ĆUPRIJA
OPŠTINSKA UPRAVA
13 OKTOBAR BR. 7
Broj: 404-5-23/2019-04
Dana: 25.11.2019 godine

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u daljem tekstu: Zakon) opština Ćuprija objavljuje:
I. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
U postupku javne nabavke male vrednosti usluge stručnog nadzora nad rekonstrukcijom fasade i energetske sanacije objekta ŠOMO “ Dušan Skovaran“ JN.BR 404-5-23/2019-04.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti investiciono održavanje objekta u svojini opštine Ćuprija oblikovane po partijama

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA ĆUPRIJA
OPŠTINSKA UPRAVA
13. OKTOBAR BR. 7
Broj: 404-5-22/2019-04
Dana: 20.11.2019. godine

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 2) Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS”, br. 124/12, 14/15 i 68/15 u daljem tekstu: Zakon), Opštinska uprava opštine Ćuprija, objavljuje:
I. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
U postupku javne nabavke male vrednosti investiciono održavanje objekta u svojini opštine Ćuprija oblikovane po partijama JN br. 404-5-22/2019-04.
Poziv za podnošenje ponuda
Odluka o dodeli ugovora P1
Odluka o dodeli ugovora P2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru -P2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru -P1

 

Javna nabavka usluga izrade vodotoka drugog reda Ludi potok naručilac opština Ćuprija

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA ĆUPRIJA
OPŠTINSKA UPRAVA
13 OKTOBAR BR. 7
Broj: 404- 8-10/2019-04
Dana: 18.11.2019. godine

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u daljem tekstu: Zakon) opština Ćuprija objavljuje:
I. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
U otvorenom postupku javne nabavke usluga izrade vodotoka drugog reda Ludi potok naručilac opština Ćuprija.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumetnacija
Odgovori na pitanja
Obaveštenje o produžetku roka
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produžetku roka
Izmena konkursne dokumetnacije

Javna nabavka usluga izrade projekata primenjenih hidro geoloških istraživanja u Senju

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA ĆUPRIJA
OPŠTINSKA UPRAVA
13 OKTOBAR BR. 7
Broj: 404-5-21/2019-04
Dana: 14.11.2019. godine

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u daljem tekstu: Zakon) opština Ćuprija objavljuje:
I. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
U otvorenom postupku javne nabavke usluga izrade projekata primenjenih hidro geoloških istraživanja u Senju JN.BR. 404-5-21/2019-04.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Odgovor na pitanje 1
Izmena konkursne dokumentacije
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka usluge projekat rekonstrukcije fekalne kanalizacije u Mutapovoj i Dimitrija Tucovića

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA ĆUPRIJA
OPŠTINSKA UPRAVA
13 OKTOBAR BR. 7
Broj: 404-8-9/2019-04
Dana: 07.11.2019. godine

Na osnovu člana 60. stav 1. tačka 1. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS” br. 124/2012,14/15 i 68/15 u daljem tekstu: Zakon) opština Ćuprija objavljuje:
I. POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA
U otvorenom postupku javne je usluga projekat rekonstrukcije fekalne kanalizacije u Mutapovoj i Dimitrija Tucovića JN br. 404-8-9/2019-04 naručilac opština Ćuprija, ul.13 Oktobra br. 7, PIB: 101375417, poziva sve zainteresovane ponuđače da podnesu svoju pismenu ponudu u skladu sa konkursnom dokumentacijom.

Poziv za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o produžetku roka
Odluka o dodeli ugovora