Јавне набавке

Јавна набавка услуга израде пројекта препарцелације

На основу члана 60. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) општина Ћуприја објављује:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У отвореном поступку јавне набавке услуга израде пројекта препарцелације, ЈН бр. 404-8-1/2019-04.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одговори на питања 1
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Jавна набавка мале вредности добра набавка садница – Партија 2 – набавка дрвећа и украсног биља и Партија 3 – набавка траве у ролнама – бусенима

На основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) општина Ћуприја објављује:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку јавне набавке мале вредности добра набавка садница – Партија 2 – набавка дрвећа и украсног биља и Партија 3 – набавка траве у ролнама – бусенима, ЈН бр. 404-4-2/2019-04.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору – партија 2
Обавештење о закљученом уговору – партија 3

Јавна набавка мале вредности услуге – пружање услуге личног пратиоца детета

На основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) општина Ћуприја објављује:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку јавне набавке мале вредности услуге – пружање услуге личног пратиоца детета ЈН бр. 404-5-1/2019-04.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
обавештење о закљученом уговору

Јавна набавка мале вредности добра – набавка сервера

На основу члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон) општина Ћуприја објављује:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку јавне набавке мале вредности добра – набавка сервера ЈН бр. 404-4-1/2019-04.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

 

Јавни позив – бр. К1/2018 – отворени поступак за прикупљање понуда

На основу чл. 9. Закона о комуналним делатностима (“Сл. гласник РС“, бр. 88/2011 и 104/2016), чл. 22. и чл. 35. до 41. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама (“Сл.гласник РС“, бр. 88/2011, 15/2016 и 104/2016)

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА
13. ОКТОБАР БРОЈ 7
35230 ЋУПРИЈА

Објављује
ЈАВНИ ПОЗИВ
Бр. К1/2018 – отворени поступак за прикупљање понуда

Јавни позив
Конкурсна документација
Питања и одговори
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Обавештење o продужетку рока за подношење понуда
Питања и одговори 2
Концесиони aкт
Обавештење о продужетку рока
Измена конкурсне документације
Решење другостепеног органа
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Обавештење о продужетку рока
Решење другостепеног органа о поднетом захтеву за заштиту права
Питање бр.344-7/2019-01-02 од 27.02.2019.
Одговори на питања 344-7/2019-01-02 од 27.02.2019.
Друга измена конкурсне документације
Питање од 07.03.2019.
Одговор на питања од 07.03.2019.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Обавештење о продужетку рока
Решење другостепеног органа о поднетом захтеву за заштиту права
Обавештење о продужетку рока
Трећа измена конкурсне документације
Обавештење о продужетку рока за подношење понуда
Питања и одговор потенцијалног понуђача
Обавештење о продужетку рока за подношење понуда
Четврта измена конкурсне документације
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права понуђача
Одговори на питања 29-07-2019
Обавештење о поднетом захтеву заштите права понуђача